Јавна набавка ЈН 4/2021 – Стоматолошки материјал

Наручилац

Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда.

Лице за контакт

Свe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Дому здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21 Врњачка Бања или нa тeл.: 036/601-612.
Особа зa кoнтaкт: Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке на е-маил:  jndzvb@gmail.com.

Прилози: