Документа

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

На основу члана 192. Закона о раду, члановима 56-58. Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС број 87/2018) и члана 23. Статута Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања директор Дома здравља дана 19.04.2022. године доноси: РЕШЕЊЕ О…

Правилници о спровођењу поступка јавних набавки

Правилник о спровођењу поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Правилник о спровођењу поступка јавних набавки у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања

Решење о испуњености услова за обављање лекарских прегледа

Здравствени инспектор Министарства здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за здравствену испекцију, Одсек у Крагујевцу донео је РЕШЕЊЕ којим се утврђује да су испуњени прописани услови за обављање лекарских прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној…

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Овим правилником уређује се начин унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања Решење о именовању лица за…

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са законом којим се уређују…