Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Доктор медицине, 09. август 2023.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 2180/2023 од 09.08.2023. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) , Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Доктор медицине……………………………………………. 1 извршиоц

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање радног односа:
Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. Године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.
 • Положен стручни испит;
 • Добијена лиценца;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

 • пријаву на оглас са биографијом
 • оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;
 • оверену копију о положеном стручном испиту ;
 • оверену копију лиценце;
 • потврду о радном искуству;
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија),

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања на сајту и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве доставити:

 • поштом на адресу:
  Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Краљевачка 21
  36210 Врњачка Бања
  са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
 • лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора, на трећем спрату.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а приложена документација се не враћа кандидатима.

Датум: 09.08.2023. године

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: