Одлука о поништавању Огласа за пријем у радни однос бр.2758-1/2023 од 6.10.2023.

На основу члана 24. Закона о раду (“Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 95/18-аутентично тумачење,  Процедуре за заснивање радног односа број 173/2013 од 13.11.2013. године и члана 23. Статута Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, директорка Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, др Весна Малићанин, спец.гин.и акушер., доноси

ОДЛУКУ

О поништавању Огласа за пријем у радни однос бр.2758-1/2023 од 6.10.2023.године због техничке грешке.

Одлуку  о поништавању доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања на сајту Националне службе за запошљавање’ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

Прилог: