Оглас за пријем у радни однос на одређено време – Возач санитетског возила

Број:3792-2018
Датум:07.12.2018.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3790-2018 од 07.12.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

 1. Возач санитетског возила-возач у хитној медицинској помоћи на одређено време, до повратка запосленог са неплаћеног одсуства …………… 1 извршилац

Опис посла:

 • врши хитан санитетски превоз пацијената;
 • врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
 • помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
 • управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;
 • на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као идруге послове које наложи дежурни лекар екипе;
 • рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу;
 • надзире исправност функције система за оксигенацију, односно функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;
 • при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;
 • води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;
 • одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;
 • у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;
 • материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

 • Возачка дозвола Б категорије

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену копију дипломе о завршеној средњој школи;
 • фотокопију возачке дозволе (Б категорија);
 • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага(оригинал или оверена копија).

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

 • поштом на адресу:
  • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  • Краљевачка 21
  • 36210 Врњачка Бања
  • са назнаком “ЗА ОГЛАС“
 • лично доставити у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија на трећем спрату

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

 

                                                                                     

Д И Р Е К Т О Р

Др Весна Малићанин,
спец.гинекол.и акушерства