Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине, спремачица

Број:3791-2018
Датум:07.12.2018.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3789-2018 од 07.12.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

 1.Доктор медицине на неодређено време …….1 извршилац

Опис посла:

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статитстике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење , одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
 • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • утврђује време и узрок смрти.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

 • Диплому о завршеном Медицинском факултету (оригинал или оверена копија);
 • Уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена копија);
 • Лиценцу/Решење о упису у именик Лекарске коморе (оригинал или оверена копија);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

 

2.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге на неодређено време …..1 извршилац

Опис посла:

 • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
 • одржава хигијену у административним просторијама;
 • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
 • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.
 • Прима, пере, суши, пегла и предаје веш одговорним радницима за дистрибуцију истог по службама; за свој рад одговоран је руководиоцу одсека и начелнику службе; врши и друге послове по потреби службе, а по налогу шефа, начелника и главне сестре/техничара Дома здравља

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа:

 • Диплому о завршеној основној школи (оригинал или оверена копија);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаве доставити:

 • поштом на адресу:
  • Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  • Краљевачка 21
  • 36210 Врњачка Бања
  • са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
 • лично доставити у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија на трећем спрату

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Весна Малићанин,
спец.гинекол.и акушерства