Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Доктор медицине

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 114/2022 од 24.01.2022. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) , Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. Доктор медицине……………………………………………. 2 извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

Високо образовање:

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • Положен стручни испит
 • Добијена лиценца

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

 • пријаву на оглас са биографијом
 • оверену копију дипломе о стеченом  високом образовању
 • оверену копију о положеном стручном  испиту
 • оверену копију лиценце
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија)
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија)
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија)

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу “Послови“ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

 • поштом на адресу:

Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
Краљевачка 21
36210 Врњачка Бања
са назнаком “ЗА ОГЛАС“,

 • лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а  приложена документација се не враћа кандидатима.

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

 

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време