Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – Дипломирани економиста

36210 Врњачка Бања
Краљевачка 21
Телефон: 036/601-612
Факс: 036/611-744
Е-mail: dzvbanja@gmail.com
Број:3671/2019
Датум: 04.11.2019. године

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 3670/2019 од 04.11.2019. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.106/2018) и Дописа Министарства здравља Републике Србије број:112-01-383/2019-02 од 15.04.2019. године о Закључку 51 број:112-2980/2019 од 26.03.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1.  Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

 • Високо образовање:
  • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Познавање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

 • оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;
 • доказ о познавању рада на рачунару (оверена копија сертификата);
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу “Послови“ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

 • поштом на адресу:
  Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Краљевачка 21
  36210 Врњачка Бања
  са назнаком “ЗА ОГЛАС“,
 • лично у писарницу Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, канцеларија бр.303  на трећем спрату

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин 
спец.гинекол.и акушерства


Одлука о избору кандидата