Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 133/2021 од 15.01.2021. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2019 и 58/2020 Анекс I) и Дописа Министарства здравља Републике Србије број:112-01-428/2020-02 од 18.11.2020. године о Закључку 51 број:112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. Референт за правне, кадровске и административне послове …………. 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

 • Средње образовање.
 • ИЗУЗЕТНО
 • Више образовање:
  • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. Године- правног или економског смера
  • на студијамау трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године- правног или економског смера
 • Познавање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

 • оверену копију дипломе о стеченом средњем и високом образовању;
 • доказ о познавању рада на рачунару (оверена копија сертификата);
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања у листу „Послови“ и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

– поштом на адресу:

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
Краљевачка 21
36210 Врњачка Бања
са назнаком „ЗА ОГЛАС“,

-лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати неће бити лично обавештавани, а приложена документација се не враћа кандидатима.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Др Весна Малићанин
спец.гинекол.и акушерства

 

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време