Оглас за пријем у радни однос – Mедицинска сестра-техничар општег смера

Број: 3344-2017
Датум: 31.10.2017.                                       

На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број 3342-2017 од 31.10.2017. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1.Mедицинска сестра-техничар општег  смера  на одређено време у трајању од 1 године    …………..  1  извршилац.

Опис посла:

Даје ињекције, врши тоалету ране и опекотина, (чишћење ране, скидање копчи и превијање); Врши припрему за испирање ушију и евентуално испира уши; Даје инфузију; Врши припрему материјала за стерилизацију и исту стерилише; Води медицинску документацију; Даје информације пацијентима и врши њихово здравствено просвећивање; Врши требовање лекова и истима се задужује; У здравственим станицама и амбулантама на сеоском подручју врши требовање потрошног материјала и лекова, води рачуна о њиховом утрошку, и задужује се целокупном имовином здравствене станице – амбуланте; У ЗС -ЗА на сеоском подручју по потреби обавља послове медицинске сестре у поливалентној патронажи; Обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа, начелника службе, главне сестре службе и директора.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • Завршена  медицинска школа општег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

  • оверену копију дипломе о завршеној школи;
  • оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
  • Лиценцу за рад или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара  Србије;
  • уверење о држављанству РС;
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

 

                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

Др Весна Малићанин,
спец.гинекол.и акушерства