Оглас за пријем у радни однос – Mедицинска сестра-техничар, лабораторијски техничар

Број:637-2018
Датум:28.02.2018.

На основу Одлуке директора Дома здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања број 636-2018 од 28.02.2018. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Дом здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. Mедицинска сестра/техничар на одређено време, до повратка запослене са неплаћеног одсуства ……………………………. 1 извршилац

Опис посла: Врши пријем болесника, узима податке од болесника и кратку анамнезу;  води документацију болесника о потреби лечења и контроли;  асистира доктору при рендген снимању;  води и одговорна је за амбулантну, картотеку и БСЖ;  израђује потребне извештаје и фактуре и доставља их у одређеном року; обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа и  директора Дома здравља.

 

2. Медицинска сестра/техничар на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености за рад ……………………………. 1 извршилац

Опис посла: Прима телефонске позиве за кућне посете, за превоз пацијента од стана до здравствене установе као и од здравствене установе до места стана; позиве по приоритету хитности уз консултацију лекара дистрибуира  ради реализације или екипи на терену или возачима за транспорт; попуњава радне налоге за возаче и прави дневни распоред ради њиховог извршења; у сталној је комуникацији са свим запосленима у то време путем фиксних телефона, мобилне мреже, радио станице, интерфона, интерног разгласа; обавештава МУП о догађајима као што су саобраћајни удес, повреде на раду и слично; обавља административне послове, врши уписивање у протоколе (редован протокол, за кућне посете и сл); обавља послове електронског фактурисања за све пацијенте из хитне службе, води дневне извештаје као и дневни утрошак лекова за пацијенте; припрема превијалиште за интервенције, ради стерилизацију инструмената и газе и стара се да истих увек буде у довољној количини и у исправном стању; пакује газу у стерилне кесе за централну стерилизацију ради коришћења на терену; врши дезинфекцију свих радних површина пре и после интервенције; асистира лекару током збрињавња пацијената са мањим или већим повредама (обрада и превијање рана, обрада опекотине, ушивање и скидање конаца и сл.); припрема лекарску ординацију,  контролише рад ЕКГ апарата и апарата за контролу шећера у крви; проверава исправност рока важности лекова који се користе у служби, спроводи ампулирану терапију по налогу лекара; асистира у спровођењу високоспецијализованих услуга  као што су: интиубација, вентилација, дефибрилација, реанимација …; спрема торбе за кућне посете; на терену обавља све послове терапије по налогу лекара са или без асистенције лекара; учествује у периодичним едукацијама у оквиру своје смене и у оквиру службе на редовним месечним састанцима; обавља и друге послове по налогу главне сестре службе, начелника службе и директора Дома здравља.

 

3. Лабораторијски техничар на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености за рад ……………………………. 1 извршилац

Опис посла: Прима и узима материјал (узорке) од пацијената у болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог радног места.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

  • За радно место под тачкама 1. и 2. – завршена медицинска школа и положен стручни испит;
  • За радно место под тачком 3. – завршена медицинска школа, смер лабораторијски техничар и положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

  • оверену копију дипломе о завршеној школи;
  • оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
  • Лиценцу за рад или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара  Србије (оверена копија);
  • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија)
  • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага(оригинал или оверена копија).

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Весна Малићанин,
спец.гинекол.и акушерства