Оглас за пријем у радни однос – Дипломирани правник, Возач санитетског возила

Број: 2148-2017.
Датум: 17.07.2017.г.

На основу Одлуке директора Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања број 2147-2017 од 17.07.2017. године, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе («Сл.гл.РС»бр.1/2015), Дом здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања расписује

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС         

 1. Дипломирани правник – шеф Одељења за правне, кадровске и опште послове на неодређено време – 1 извршилац.

Опис посла:

Старање о правилној примени законских прописа и одредаба интерних нормативних аката, Вршење имовинско-правне заштите од интереса за Дом здравља пред судовима и другим органима, и у правним односима са физичким лицима, Старање о законитости рада Установе као целине, Праћење и проучавање законских прописа из области организације и делтаности здравства и других прописа од интереса за рад  Дома  здравља, тумачи законске прописе и нормативна акта органима Дома здрављаа и запосленима на њихов захтев,  Припрема предлоге текстова уговора, одлука, Одговоран је за рад радника Сектора за правне, опште, кадрвоске и послове обезбеђења,  за спровођење одлука и нормативних аката, за усклађеност  и доношење нормативних аката Дома здравља. Обавља и друге послове по налогу директора.

2. Возач санитетског возила на неодређено време  –  2 извршиоца.

Опис посла:

Врши све послове возача у оквиру своје категорије; врши хитне поправке на возилу којим је задужен у границама својих стручних и практичних знања и могућности; брине о стању возила, хигијени, активно брине о стању болесника и коначном смештају; активно учествује у транспорту болесника, односно при уласку и изласку болесника из кола; Обавља и друге послове по налогу шефа возног парка, начелника и захтева радног места.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове за заснивање радног односа:

Тачка 1.

 • Завршен  правни факултет и положен стручни испит;
 • Најмање 1 годину радног искуства на пословима дипломираног правника.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену копију дипломе о завршеном правном факултету;
 • оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
 • потврду о радном искуству на пословима дипломираног правника;
 • уверење о држављанству РС;
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

 

Тачка 2.

 • III или IV степен стручне спреме;
 • Поседовање возачке дозволе «Б» категорије.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену копију дипломе о завршеној школи;
 • оверену копију возачке дозволе «Б» категорије;
 • уверење о држављанству РС;
 • уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у листу «Послови» Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља «Др Никола Џамић» Врњачка Бања, Краљевачка 21, сваког радног дана од 7,оо до 15,оо часова или послати препоручено поштом на адресу са назнаком «За оглас».

 

ДИРЕКТОР               
Др Весна Малићанин,    
спец.гинекол.и акушерства