Одлука о избору кандидата

Број:1150-2018
Датум:16.04.2018. године

У складу са Кадровским планом за Дом здравља „Др Никола Џамић“ број 112-01-505/2017-02 од дана 15.05.2017.године, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00237/2018-02 од 05.03.2018. године, на основу члана 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.1/2015), Одлуке о расписивању огласа број 785-2018 од 13.03.2018. године, Огласа за пријем у радни однос на неодређено време број 786-2018 од 13.03.2018. године, члана 5. Процедуре заснивања радног односа у Дому  здравља „Др Никола Џамић“ бр.173/2013 од дана 13.11.2013.године, члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 23. Статута Дома здравља „Др Никола Џамић“ и на предлог Комисије за пријем пријава (Записник бр. 1136-2018 од 12.04.2018..године) и писаног мишљења начелника Службе за стоматолошку здравствену заштиту, Перовић др Марине, спец. дечје и преветивне стоматологије, директор Дома здравља „Др Никола Џамић“ др Весна Малићанин доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА

 По јавном огласу бр.786-2018 од 13.03.2018.године ПРИМА СЕ у радни однос на неодређено време, са пуним радним  временом, кандидат:

  1. Трифуновић др Сунчица из Краљева, ЈМБГ 0510977785810, специјалиста ортопедије вилица

Изабрани кандидат распоређује се на радно место специјалисте ортопедије вилица у  Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања – Служба за стоматолошку здравствену заштиту. Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о раду у законски предвиђеном року.

О резултатима избора кандидата потребно је обавестити све кандидате који су се  пријавили на оглас. Одлуку објавити на сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“  и истаћи је на огласној табли Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања.

Ова одлука ступа на правну снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Директор Дома здравља „Др Никола Џамић“ донео је Одлуку о расписивању огласа број 785-2018 од дана  13.03.2018.године по основу које је расписан јавни оглас број 786-2018 од 13.03.2018.године, а за пријем у радни однос јеног доктора стоматологије – специјалисте ортопедије вилица. Оглас је био објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије, сајту Националне службе за запошљавање, а у складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.1/2015). Јавни оглас био је истакнут  на сајту Дома здравља „Др Никола Џамић“ као и на огласној табли саме Установе.

Комисија за пријем пријава у саставу:

  1. Лазовић Вања, дипл.правник, шеф правне службе – председник,
  2. Др Саша Перовић, спец.клин.биохем., шеф сл.за лабораториј.дијаг. – члан и
  3. Данијела Броћовић- ликвидатор, члан

састала се дана 12.04.2018.године и том приликом је извршила разматрање поднетих пријава и детаљан преглед целокупне документације свих кандидата. Закључак је Комисије да су за поменути оглас приспеле пријаве два кандидата које су  благовремене, потпуне и допуштене.

Као благовремене и потпуне узете су у разматрање пријава следећих  кандидата:

  1. Трифуновић др Сунчице из Краљева и
  2. Тијанић др Наташе из Ниша.

Комисија је ценећи приложену конкурсну документацију кандидата, на основу Процедуре за заснивање радног односа Дома здравља „Др Никола Џамић“ као и то да је Огласом децидирано који услови су неопходни за оглашено радно место, доставила предлог директору Дома здравља „Др Никола Џамић“ ради доношења Одлуке о избору кандидата.

Имајући у виду чињеницу да је кандидат Др Сунчица Трифуновић, спец. ортопедије вилица у радном односу у Дому здравља “Др Никола Џамић“ Врњачка Бања на одређено време почев од јула 2013. године, директор је била мишљења да је у циљу објективног процењивања о избору кандидата потребно прибавити мишљење непосредног руководиоца што је и учинила. Непосредни руководилац, начелник Службе за стоматолошку здравствену заштиту, Др Марина Перовић, спец. дечје и превентивне стоматологије, је у писаној форми број 1145-2018 од 13.04.2018. године доставила директору Мишљење о кандидату Др Сунчици Трифуновић, спец. ортопедије вилица, која је саставни део ове одлуке. Имајући у виду мишљење непосредног руководиоца, начелника службе, да је кандидат Др Сунчица Трифуновић, спец. ортопедије вилица, у претходном периоду свог рада, свој посао обављала стручно, савесно и одговорно, определило је директора да предност у избору кандидата да Др Сунчици Трифуновић, спец. ортопедије вилица, у односу на кандидата Др Наташу Тијанић, спец. ортопедије вилица, па је из тог разлога одлучено као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у Краљеву у року од 60 дана од дана доношења одлуке.

Доставити:

  • Архиви
  • Кадровској служби
  • Свим кандидатима

                                                                                  

Д И Р Е К Т О Р

Др Весна Малићанин,
спец.гинекол.и акушерства