Набавка медицинске опреме

 1. Позивамо вас да доставите вашу ценовну понуду (понуде) за набавку следећих ставки роба:

  1. дефибрилатор,
  2. ЕКГ апарат,
  3. ЕКГ апарат.           

 2. По овом позиву неопходно је да дате понуду за све тражене ставке и да цене понудите засебно за сваку ставку. Ценовне понуде ће се оцењивати заједно за све ставке (а+б+ц…) а посао ће се доделити фирми понуђачу који достави најнижу оцењену укупну цену за све ставке.

 3. Потребно је да један оригинал своје ценовне понуде доставите са Обрасцем понуде, јасно обележену као “Оригинал”. Сем тога, потребно је да доставите и једну копију, обележену са „КОПИЈА”. Своју понуду на приложеном обрасцу треба да ставите у запечаћену коверту и доставите на следећу адресу:

Дом здравља „Др Никола Џамић“,
Краљевачка 21,
36210 Врњачка Бања
– Понуда за јавну набавку добара за реализацију пројекта „Унапређење квалитета у лечењу хроничних болести“

 4. Уз вашу понуду, у два примерка и сачињену на српском језику, потребно је да доставите одговарајућу техничку документацију и сертификате за сваку понуђену ставку.

 5. Крајњи рок за пријем ваше понуде (понуда) од стране Наручиоца је: 25.02.2020.

 6. Неће бити прихваћене понуде достављене факсом или електронским путем.

 7. Вашу понуду (понуде) доставите у складу са следећим инструкцијама и са приложеним Уговором. Приложени Услови и рокови испоруке представљају саставни део уговора.

 1. ЦЕНЕ: Цене треба понудити за све ставке специфициране у тачки 1. Цене се исказују у динарима.
 2. ОЦЕНА ПОНУДА: Понуде за које се утврди да испуњавају услове, поредиће се искључиво на бази цене.
  Код процене примљених понуда, корисници гранта (Наручилац) утврдиће за сваку понуду процењену цену подешавањем ценовне понуде и уз уношење потребних исправки аритметичких грешака, на следећи начин:

  1. уколико постоји неподударност између износа исписаних цифрама и словима, превлађиваће износ исписан словима;
  2. уколико постоји неподударност између јединичне цене и укупног износа одређеног реда, уважиће се укупни износ који се добије множењем јединичне цене и количине, односно превлађиваће наведена јединична цена;
  3. уколико добављач одбије да прихвати овакву исправку, његова понуда неће бити прихваћена.
 3. ДОДЕЛА ПОСЛА: Посао ће бити додељен понуђачу који нуди најнижу процењену цену, акоји испуњава техничке способности. Изабрани понуђач потписује Уговор према приложеном обрасцу и приложеним условима и роковима испоруке.
 4. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: Ваша понуда (понуде) има важност од (45) дана од крајњег рока за достављање понуда који је наведен уставу 5 овог Позива за достављање понуда.
   

 8. Додатне информације можете добити од:

 • Саше Радисављевића, Сл. за јавне набавке и Мирка Стевановића, главног техничара
 • Телефон: 036-601-612
 • Фаx:  036-601-612
 • Е-маил: jndzvb@gmail.com, dzvbanja@gmail.com
   

 9. Молимо да факсом/електронском поштом потврдите пријем овог Позива и вашу одлуку да ли ћете доставити своју ценовну понуду (понуде).                                            

 
Прилози: