Јавна набавка ЈН5 – Набавка резервних делова и пнеуматика

Наручилац

Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда.

Предмет јавне набавке

Назив: набавка резервних делова и пнеуматика
Главна ЦПВ ознака: 34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе
Kратак опис: Набавка опреме за санитетска и слузбена возила ЗУ
Процењена укупна вредност – Вредност без ПДВ-а: 3.000.000,00

Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 20.10.2020. године са почетком у 12:30 часова на адреси наручиоца Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања, трећи спрат.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Лице за контакт

Свe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Дому здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21 Врњачка Бања или нa тeл.: 036/601-612. 
Особа зa кoнтaкт: Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке на е-маил:  jndzvb@gmail.com.

 
Прилози: