Јавна набавка ЈН 8 – санитетски и лабораторијски материјал

1. Наручилац

Наручилац Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања (интернет адреса www.dzvbanja.org.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са Законом, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15).

3. Предмет јавне набавке

Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи Санитетски потрошни материјал (ознака 33140000).Предмет јавне набавке број 8 су добра – санитетски и лабораторијски материјал, обликовани у 24 партијe (целине).

4. Начин преузимања конкурсне документације

Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су на Порталу управе за јавне набавке и www.dzvbanja.org.rs
Конкурсна документација се може преузети на адреси Наручиоца, ул.Краљевачка 21, Врњачка Бања, у времену од 08,00 – 14,00 часова, или ће наручилац у року од 2 дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити поштом или путем електронске поште.

5. Рок и начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку,,Понуда за јавну набавку санитетског и лаборатијског материјала, обликована по партијама, ЈН 8, НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Дом здравља „Др Никола Џамић“, улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2019.године до 12,00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понудапонуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду.
Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози , а да се видно не оштете листови или печат.

6. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 11.10.2017. године са почетком у 12:30 часова на адреси наручиоца Дом здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања,трећи спрат.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни суда наручиоцу предај уписана пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

8. Лице за контакт

Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Дому здравља „Др Никола Џамић“, Краљевачка 21 Врњачка Бања или нa тeл.: 036/601-611.Особа зa кoнтaкт: Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке, 0698827790 или на е-маил: jndzvb@gmail.com. За техничку спецификацију: Мирко Стевановић, главни техничар: 0641853392.

Прилози:

Питања и одговори