Поступак јавне набавке мале вредности: Реагенси и контроле

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Назив наручиоца:
  Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
  Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
 2. Врста поступка јавне набавке:
  Поступак јавне набавке мале вредности,
 3. Предмет јавне набавке :
  Предмет јавне набавке ЈН бр. 3 је набавка добара – Реагенси и контроле за апарат „Nycocard reader II“
  Набавка није обликована по партијама.
  Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси
 4. Начин преузимања конкурсне документације:
  На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
 5. Критеријум за оцењивање понуда:
  Најниже понуђене цене.
 6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
  Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се
  благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 16.4.2018.год.
  до 12,00 часова.
 7. Отварање понуда:
  Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за
  подношење понуда, односно дана 16.4.2018. у 12,30 часа.
 8. Лице за контакт:
  Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
  Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
  Тел. 036-601-612

Materijal