Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – лабораторијски реагенси

 1. Назив наручиоца:
  Дом здравља „Др Никола Џамић“
  Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
  Интернет страница: http://dzstari.test/
 2. Врста поступка јавне набавке:
  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
 3. Предмет јавне набавке :
  Предмет јавне набавке ЈН 4 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“
  Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси
 4. Начин преузимања конкурсне документације:
  На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: http://dzstari.test/
 5. Елементи о којима ће се преговарати:
  Цена
 6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
  Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 17.05.2018.год. до 12,00 часова.
 7. Отварање понуда:
  Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 17.05.2018.год. у 12,30 часа.
 8. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
  Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
  („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Мишљењу Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачаког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-1516/2018 од 03.05.2018.године.
 9. Лице за контакт:
  Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
  Е – mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs
  Тел. 036/601-204

Материјал