Набавка теренског-путничког возила

1. Назив наручиоца:

Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке ЈН 1 је јавна набавка мале вредности добара – теренског – путничког возила путем финансијског лизинга за Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 34113300 – Теренска возила и 66114000-финансијски лизинг

4. Начин преузимања конкурсне документације:

На Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника Републике Србије или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs

5. Критеријум за оцењивање понуда:

Најниже понуђене цене.

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 20.02.2019.год. до 12,00 часова.

7. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 20.02.2019.год. у 12,30 часа.

8. Лице за контакт:

Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
Тел. 036-601-612

9. Прилози