Јавна набавка – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“

1. Назив наручиоца

Дом здравља „Др Никола Џамић“
Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница: http://dzstari.test/

2. Врста поступка јавне набавке

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 5 су добра – Реагенси за апарат „DXC 800, AU 400“.
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 33696500 – лабораторијски реагенси.

4. Начин преузимања конкурсне документације

На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: http://dzstari.test/

5. Елементи о којима ће се преговарати

Цена

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 17.09.2019.год. до 12,00 часова.

7. Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 17.09.2019.год. у 12,30 часа.

8. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Правни основ је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Мишљењу Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачаког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-3823/2019 од 30.08.2019.године.

9. Лице за контакт

Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
Е – mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs
Тел. 036/601-204


Прилози: