Јавна набавка добара – горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Назив наручиоца:
  Дом здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
  Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
 2. Врста поступка јавне набавке:
  Отворени поступак
 3. Предмет јавне набавке :
  Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 је набавка добара – гориво , Наручиоца Дома здравља „др Никола Џамић“ Врњачка Бања.
  Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 09132000– Бензин; 0913300 течни нафтни гас и 09134200 – дизел гориво.
 4. Начин преузимања конкурсне документације:
  На Порталу јавних набавки или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
 5. Критеријум за оцењивање понуда:
  Најниже понуђене цене.
 6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
  Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 12.4.2018.год. до 12,00 часова.
 7. Отварање понуда:
  Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 12.4.2018.год. у 12,30 часова.
 8. Лице за контакт:
  Саша Радисављевић, службеник за јавне набавке
  Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
  Тел. 036-601-612

Materijal