Организационе јединице

У оквиру Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања издвајају се следеће организационе јединице:

 1. Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена
  1. Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце
  2. Одељење за здравствену заштиту жена
 2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и поливалентном патронажом
  1. Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва
   1. Здравствена амбуланта Подунавци
   2. Здравствена амбуланта Вранеши 
   3. Здравствена амбуланта Грачац
   4. Здравствена амбуланта Ново Село
   5. Здравствена амбуланта Руђинци
  2. Одељење кућног лечења са поливалентном патронажом
 3. Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом
  1. Одељење за хитну медицинску помоћ
  2. Одељење за санитетски превоз
 4. Служба за радиолошку и лабораторијску диајгностику
  1. Одељење за лабораторијску дијагностику
  2. Одсек за радиолошку дијагностику
 5. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
  1. Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслих
  2. Одељење за дечју и превентивну стоматологију
 6. Служба за специјалистичко-консултативну делатност
  1. Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију
  2. Одсеци за специјалистичко-консултативну делатност
   1. офталмолошка амбуланта
   2. психијатријска амбуланта
   3. интернистичка амбуланта
   4. АТД амбуланта
   5. ОРЛ амбуланта
 7. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
  1. Одсек за правне, кадровске и опште послове
  2. Одељење за економско-финансијске послове
  3. Одељење за техничке и друге сличне послове