Историјат

Дом здравља води свој зачетак још од 1962. године када је пословао на основу Решења Народног одбора Општине Врњачка Бања као Природно лечилиште за лечење болесника применом природних фактора лечења.

Касније се врши промена раније основаног лечилишта у фирму Лечилиште „Врњачка Бања“ – Врњачка Бања, где се делатност ближе одређује да се врши лечење болесника не само природним фактором већ потпуна здравствена заштита грађана на подручју општине, што је регистровано код Окружног суда Крагујевац у предмету Ус-396/66.

Скупштина општине Врњачка Бања 11. јуна 1969. године доноси Решење о давању сагласности о издавању и формирању Дома здравља као самосталног правног лица. За управника је изабран др Бранислав Тошић, што је регистровано код Окружног привредног суда у Крагујевцу Ус-137/69. Касније је придодат назив „Др Никола Џамић“ – Врњачка Бања.

У току 1990. године здравствена установа бива припојена Здравственом центру „Студеница“ – Краљево као организациона јединица. Тако послује све до 3. јануара 2007. године када локална самоуправа преузима оснивачка права по закону и иста од тада послује као самостално правно лице.