Јавна набавка два санитетска возила путем финансијког лизинга

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Назив наручиоца:
  Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Адреса: улица Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
  Интернет страница: www.dzvbanja.org.rs
 2. Врста поступка јавне набавке:
  Јавна набавка у отвореном поступку.
 3. Предмет јавне набавке :
  Предмет јавне набавке ЈН 1 је набавка два санитетска возила путем финансијског лизинга за Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања
  Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 34114121 – Санитетска возила и 66114000-финансијски лизинг
 4. Начин преузимања конкурсне документације:
  На Порталу јавних набавки, Порталу Службеног гласника Републике Србије или на интернет страни наручиоца: www.dzvbanja.org.rs
 5. Критеријум за оцењивање понуда:
  Најниже понуђене цене.
 6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
  Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 16.03.2018.год. до 12,00 часова.
 7. Отварање понуда:
  Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 16.03.2018.год. у 12,30 часа.
 8. Лице за контакт:
  Матеја Мијатовић, помоћник директора за финансијска питања
  Е – mail адреса: jndzvb@gmail.com
  Тел. 036-601-612

Materijal